ועדת ביטוחים

יושב ראש הוועדה איציק דויטש  054-9994999

27/7/2021

ביטוח סיעוד קבוצתי עבור חברי ארגון גמלאי התעשייה האווירית-התאמת הפרמיה.

ב-6/3/2000 נחתם הסכם ביטוח סעודי קבוצתי בין חברת "כלל" לבין הארגון הארצי של גמלאי התעשייה האווירית.

בהסכם נקבע כי בתום כל שלוש שנים תערך בדיקת רווחיות לצורך התאמת הפרמיה.

התאמת הפרמיה לשלוש השנים הבאות, החל מ-1/7/2021 בהתאם לנוסחת רווח והפסד המוגדרת בהסכם כפי שדרשה חברת "כלל" הייתה תוספת של 63% .

בדיקה שערכנו הראתה שנתוני חברת "כלל" ותוצאות בדיקה זו, מתאימים לנוסחת ההסכם, אך על מנת להסיר ספק נשכר על ידי ארגון הגמלאים, ד"ר בועז ים אקטואר מומחה בתחום הביטוח, שקיבל מאתנו את כל הנתונים של חברת כלל ונתונים נוספים אותם ביקש ישירות מהחברה.

תוצאות החישובים להתאמת הפרמיה לפי עיבוד הנתונים שביצע ד"ר ים, הראו כי התאמת הפרמיה שדרשה חברת כלל מתאימה לנתונים הכספיים כפי שהוצגו ע"י החברה.

יצחק דויטש                                       יעקב שפי
יו"ר ועדת ביטוח וזכויות גמלאים           יו"ר ארגון גמלאי התעשייה האווירית

*****

ביטוח בריאות קבוצתי לעובדי וגמלאי התעשייה האווירית

בהתאם להסכם עם בעל הפוליסה, תקופת ההסכם עבור ביטוח השיניים
תוארך עד ליום 28.02.2019.

לא חלו שינויים בתנאי הכיסוי ובגובה דמי הביטוח.

 

 

 

הודעה על ביטוח סיעודי בחברת "כלל"

                                                                                   

 

גמלאים יקרים,

הנדון: ביטוח סעודי – חברת כלל

לאחרונה התקבלה דרישת חברת כלל באמצעות גמא-גולן לעדכון הפרמיה וביטוח הסעודי החל מ – 7/18.

כזכור ההסכם בין הארגון ובין חברת כלל, הינו לכל החיים, ואחת ל – 3 שנים, מתעדכן גובה הפרמיה בהתאם לדו"ח רווח והפסד. לתקופה הנדונה שבין 7/15-3/18, נוצר הפסד בגובה של 12,858,613מיליון ₪.

כתוצאה מכך, הפרמיה התייקרה בכ – 39.2% החל מ – 7/18.

ברצוני לציין כי גובה הפרמיה הנדרשת נבדקה על ידנו, ביחס לדו"ח רווח והפסד שנמסר לנו ונמצא תואם.

רצ"ב עותק מכתב חברת כלל הכולל את לוח הפרמיות החדש.הכנסו כאן>>

ב ב ר כ ה,
דני שחם                                                        שייקה אבני
יו"ר ועדת בריאות                                            יו"ר ועדת ביטוחים

======

הנדון: בטוח סיעודי הראל (עדכון סופי מיום 10/1/2018)

כידוע, בימים האחרונים נחתם הסכם המשך על הבטוח הסיעודי עם עובדי התעש"א וגמלאים עם חב' הראל.

רצ"ב מנשר שהוציא ארגון העובדים לכל העובדים והגמלאים בענין זה.

מנשר זה כולל את טבלת הפרמיות לפי גיל.

ברצוננו לציין כי ההתייחסות של הגמלאי תהיה לטור השמאלי (שמתייחס לאחר ההנחה) בלבד והינו תשלום לכל  1,000 שקל  פיצוי ועד לגובה של 5,000 שקל.

כל רכישה מעל סכום זה תהיה בגובה של 25% הנחה בלבד.

יש לציין כי מנשר זה והטבלאות המצורפות נוגעות אך ורק לגמלאים אשר מבוטחים כיום בבטוח סעודי הראל ושהסתיים לא מכבר.

כמו כן, יש להדגיש כי ההסכם הקיים (הישן) בתוקף עד 28/02/2018 ויש לכל גמלאי זמן מתאים לשקול בכובד ראש, באם רצונו להמשיך בבטוח הסיעודי ע"פ התנאים הרשומים במכתב זה.

לקריאת המנשר של ועד העובדים הכנסו כאן

לצפיה בטבלת הפרמיות לפי גיל הכנסו כאן

ב כ ב ו ד   ר ב,

  יעקב שפי                           אבי שקלרסקי                            שייקה אבני

יו"ר הארגון                         מזכיר הארגון             יו"ר ועדת בטוח זכויות ופנסיה

***

 

ביטוח בחברת "כלל"
בימים אלו הגענו להסכם עם חברת "כלל" בנושא ביטוח הבריאות.

בהתאם להסכם שנערך יחד עם יועץ הארגון ד"ר פרישמן, תהיה  תוספת של 38% החל מ 1/3/2018. כל מבוטח יקבל לביתו מכתב מחברת "כלל".
העלאה זו נובעת מהפסדים צרופים שהתקבלו בשנתיים האחרונות.

****

ועדת ביטוחים

 1. בטוחים סעודיים קולקטיביים (הראל)
  לאחרונה פורסמו הנחיות הממונה על שוק ההון המתייחסות לנושא הנ"ל.
  ברצוני להביא התייחסות ראשונית לחוזרים שפרסמו (גם בעזרת מר ג. נקבלי לשעבר סמנכ"ל כלל ביטוח בריאות).
  בהנחיות שפורסמו מאפשרת רשות שוק ההון את המשך קיומם של ביטוחי סיעוד קבוצתיים, או בחתימה מחדש ו/או בחידושם.אולם, בעיקרון של דברים, הכדור עובר בעצם למגרשים של חברות הבטוח.
  הרעיון הוא לאפשר יצירת בטוח קבוצתי, כאשר יהיו לו מאפיינים דומים לביטוחי הפרט כלומר: ביטוח שתנאיו ידועים לכל החיים, פרמיה קבועה וערכי סילוק, תוך כדי כך שלארגון המבוטח (עובדי וגמלאי התע"א) תהיה אפשרות לנהל מו"מ עם חברת הביטוח בתנאים כאלו, המחייבים את חברת הביטוח לתת ודאות למבוטח לכל החיים.
  בהתאם להנחיות הרשות, הביטוח הקבוצתי תמשיך להיות מוגבלת (5-8) שנים, אולם אפשרות והמשכיות הבטוח לטווח הארוך (לכל החיים), מושגת כבר בתחילתו של ביטוח הקבוצתי.
  לענייננו, גמלאים המבוטחים בחברת הראל הם חלק מהסכם בין ארגון העובדים של התע"א ובין חברת הראל, פועל יוצא מזה, שכל הסכם שיחתם בין ארגון העובדים ובין חברת הביטוח, יחול גם על הגמלאים.כפי שנמסר לנו על ידי נציגי הועד, המנהלים את המו"מ עם חברת הבטוח, טרם סוכם סופית על תחולת ההסכם. אולם, בכל מקרה ברור שיהיו שינויים במיוחד לגיל 70 ומעלה, בעיקר בפרמיות השוטפות, בהחזר התקבולים בערכי הסילוק ובתחולת ההסכמים כולל גם בביטוח הבריאות, שהינו חלק מהחבילה הכוללת שיניים, בריאות וסיעוד.
  ארגון הגמלאים יעדכן, באתר האינטרנט וכדומה, ברגע שהנושא יסוכם וייחתם.
 2. בחודשים האחרונים בוצעה פעילות שיווקית של חבר מועצה בקידום נושא ביטוח סעודי בכלל וביטוח המשך בפרט, המתייחס למבוטחים בקופות החולים ובחברת הראל וזאת בפניה ישירה לגמלאים של גמלאים, כולל לעיתים שליחת טפסים של חברת מגדל של סוכן מסוים. פעילות זו אינה מומלצת על ידי ואינה באישור הנהלת הארגון והיו"ר.
  ברצוני להבהיר:
  ארגון הגמלאים קיבל לפני כשנה הצעה מחברת מגדל באמצעות סוכנות אלי ארליך, וההצעה פורסמה בגמלאון מס 108 של הארגון.
  מאחר וזאת התקשרות פרטית ולא קולקטיבית, כל גמלאי יכול להתקשר גם בחברה זו ובכל חברה אחרת (בעיקר אלו המבטחות את קופות החולים), דרך כל גורם שימצא לנכון. 
  יש לציין כי התקשרות עם חברת ביטוח לביטוח המשך, ושאינה החברה שבו למבוטח יש ביטוח סיעודי לתקופה הבסיסית (3-5 שנים), מחייבת להגיש הצהרת בריאות.
  לאור ההתפתחויות הצפויות בהקשר לביטוחים הקולקטיביים, מומלץ להמתין בכל התלבטות עד לסיכום סופי בנדון.

שייקה אבני
יו"ר ועדת ביטוחים

 

 

ביטוח בריאות – חב' כלל בריאות
 בתאריך 31.08.2013, פג תוקפו של הסכם ביטוח הבריאות של ארגון גמלאי התע"א עם חב' כלל בריאות באמצעות סוכנות גמא גולן.
הסכם זה נחתם בשנת 2004 לתקופה של 9 שנים וכאמור הגיע לסיום בתאריך הנ"ל. בחודש אוגוסט, הסכימו הצדדים לשובב ולהתכנס למו"מ על מנת לחדש את ההסכם.

חב' כלל העבירה לארגון הגמלאים דו"ח רווח והפסד שהתייחס לתקופת ההסכם, וביקשה לנהל מו"מ על בסיס דו"ח זה. יש לציין כי מן הדו"ח עלתה הצטברות של הפסדים, במיוחד בשנתיים האחרונות, הפסדים שנבעו בעיקר מהתבגרות האוכלוסייה המבוטחת, ומדרישות מתרבות והולכות לכסוי ביטוח שונים.

לאחר מו"מ מפורט, הגיעו הצדדים להבנה לאור דרישותיה של חב' כלל בריאות, וסוכם על העלאת הפרמיה ב-36%, לעומת לוח הפרמיות הנוכחי. (העלאה של 20 עד 50 ₪ למבוטח בהתאמה לקבוצת הגיל).

במסגרת המו"מ, הסכימה חב' כלל בריאות לחדש את ההסכם, על סעיפיו ותנאיו ללא שינוי, ולתקופה של 9 שנים נוספות. יש לציין כי הסכם ביטוח בריאות לתקופה כזו, ייחודי וחריג בהשוואה לביטוחי בריאות שונים.
במהלך תקופת ההסכם תיערך בדיקת רווח והפסד מדי שנתיים, ובהתאם לתוצאותיה ייקבע גובה הפרמיות (לאחר מו"מ). סוכנות גמא גולן תעביר למבוטחיה את מסגרת ההסכם ואת הפרמיות בהתאם להסכם החדש
.

ברצוני להדגיש כי בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר, החל מ- 01.01.14, לא ישווקו ולא ייחתמו פוליסות ביטוח הכוללות פיצוי בגין ניתוחים שנעשו באמצעות קופ"ח (ביטוח משלים). כלומר: ניתוחים שיבוצעו בבתי חולים ואשר יכוסו ע"י הביטוחים המשלימים (טופס 17) לא יפוצו ע"י חברות הביטוח.

אולם, ההסכם שלנו שחודש ונחתם, יאפשר להמשיך ולקבל הטבה זו עד שנת 2020.
 כמו כן יש לציין כי הסכם זה הינו ייחודי בכך, שמאפשר לקבל כיסוי/פיצוי מהביטוח, עבור מקרים מוחרגים, כפי שדווח ע"י המבוטח בעת הצטרפותו להסכם. הכיסוי/פיצוי יהיה בגובה משתנה, בהתאם לשנות הוותק בביטוח, החל מ- 15% כיסוי בשנה הראשונה ועד כ- 70% בשנת הוותק הרביעית. בנוסף, מכסה ביטוח זה בין השאר תרופות שאינן בסל הבריאות עד לגובה של 1 מיליון ₪ .

 בהזדמנות זו, אני קורא לחברי הגמלאים ולבני משפחותיהם להצטרף לביטוח הנ"ל עוד בשנה זו, וליהנות מהתנאים  הטמונים בהסכם. ככל שתגדל אוכלוסיית המבוטחים, כך ישופר גובה הפרמיות, וכן גובה הפיצוי עבור מקרים מוחרגים.

ביטוח סיעודי – תכנית המשך
לאור פניית מספר גמלאים, ברצוננו לעדכן, כי ניתן להצטרף לבטוח סעודי-פרט, המיועד לתקופת המשך לאחר תקופת הביטוח הסעודי הבסיסי.

כלומר, כל מבוטח שיש לו (או לאשתו) בטוח סיעודי קיים (חובה) בקופ"ח או בחברת הראל, או בכל חברה אחרת ,יכול לבטח את עצמו לכל החיים לאחר התקופה הבסיסית (3 או 5 שנים) בבטוח סיעוד-פרט, וזאת בתשלום פרמיה קבועה (צמודת מדד) לכל החיים.
כמובן, שכל הצטרפות כזו כפופה לחיתום (הצהרת בריאות) אשר מוגשת בעת הבקשה.
בשלב ראשון הגענו להבנה עם חברת מגדל באמצעות סוכנות הביטוח אלי ארליך.

להלן תשלומי פרמיות אינדקטיביות, לכל מנת פיצוי של 3000 שח.

       זמן המתנה של 5 שנים
  גיל 65    גבר  74 שח  אישה  123 שח
  גיל 70    גבר  93 שח  אישה  162 שח
  גיל 75    גבר  120 שח אישה 216 שח

       זמן המתנה של 3 שנים
  גיל 65   גבר  135 שח  אישה  213 שח
  גיל 70   גבר  175 שח  אישה  290 שח
  גיל 75   גבר  309 שח  אישה  540 שח

בעניין זה, ניתן לפנות ישירות לסוכנות הבטוח, אל  הגברת רווית. (בהמשך, נפעל לסכום גם עם חברות נוספות).
יש לציין כי ביטוחים אלו אינן קולקטיבים והינם באחריות והתקשרות אישית של כל מבוטח.
כמו כן ניתן לקבל פרטים כלליים נוספים אצל החתום מטה ו/או אצל חבר ועדת הביטוחים מר יהודה מור

שייקה אבני
יו"ר ועדת ביטוחים

הגמלאון

גמלאון 129

לצפיה בירחון
לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים
ארגון גמלאי התעשיה האוירית, מחלקה 0012, נתב"ג, מיקוד 70100
מיטל: 03-9355654 ציפי: 03-9768138 דקלה: 03-9768139
03-9354883 , 03-9356969
gimlaim@iai.co.il
אוזן קשבת: 03-9354859 03-9768835
מנהל ועורך האתר: הלל גולן
חשוב: בקשה לביטול השתתפות באירוע (טיול, נופשון, גמליאדה...) יש להפנות למזכירות הארגון

  הנני מסכים לקבל עידכונים ומידע נוסף על הפעילות.

  האנשים שמלווים אותנו - חסויות