ועדות הארגון

ועדת טיולים

תפקידשם משפחהשם פרטי
 יו"ראפלבויםשמואל
 חבר אייזנברג נח
 חבר אלפרט שמחה
 חבר אפטר רפי
 חבר בואנוס משה
 חבר גל משה
 חבר חסקלוביץ שלמה
 חבר לזר אברהם
 חברמור יהודה
חברסעדיהושע
חברפרטוקפליקס
חברפרידלנדרמיכאל
חברקיסלוביץיחיאל
חברשמואליצחק

ועדת תרבות

תפקידשם משפחהשם פרטי
יו"רחלפוןרחמים
חבראהרונידורה
חבראייזנברגנח
חבראפלבויםשמואל
חברבורגילג'ורג'
חברבניאשמאיר
חברגלמשה
חברוקניןאנטואנט
חברלזראברהם
חברמנדלאריה
חברסיטבוןרוג'ה
חברסעדיהושע
חברקיסלוביץיחיאל
חברקלצרמןברוך

 

ועדת בריאות ורווחה

תפקידשם משפחהשם פרטי
 יו"ר שחם דני
 חבר בואנוסמשה
 חבר בוךדוד
 חבר ברקאורי
 חבר גייסטאביבה
 חבר גולןהלל
 חבר וינרוביוסי
 חבר עזרזמיר
 חבר קחלוןמנשה
חברשמואליצחק

 

ועדת כספים

תפקידשם משפחהשם פרטי
יו"רחניןשמחה
חבראבנישייקה
חברדויטשיצחק
חברויניצקישלמה
חברוקניןאנטואנט
חבריסודדניאל
חברירושלמייהודית
חברשחםדני
חברתמרימשה

ועדת מועדונים

תפקידשם משפחהשם פרטי
יו"רפרטוקפליקס
חבראפטררפי
חברבורג'ילג'ורג'
חברחלפוןרחמים
חבריסודדניאל
חברמוצפיאדי
חברנימניבני
חברקיסלוביץיחיאל
חברקלצרמןברוך

ועדת ספורט וחוגים

תפקידשם משפחהשם פרטי
יו"רנמניבני
חבראהרונידורה
חבראלפרטשמחה
חברגורחיים
חברמנדלאריה
חברפרידלנדרמיכאל
חברשוורצמןשלמה

ועדת כלכלה

תפקידשם משפחהשם פרטי
יו"רבניאשמאיר
חברבדיחיגבי
חברזיסמןשמואל
חברחניןשמחה

ועדת ארגון ונוהלים

תפקידשם משפחהשם פרטי
יו"רויינרוביוסי
חברברקאורי
חברמחטניאורי
חברשגיאאהרון

ועדת ביטוח זכויות ופנסיה

תפקידשם משפחהשם פרטי
יו"ראבנישייקה
חברמוריהודה
חברדויטשיצחק
חברסלעאמנון

ועדת קשרי חוץ

תפקידשם משפחהשם פרטי
יו"רזיסמןשמואל
חברבדיחיגבי

ועדת מיצוי זכויות ניצולי שואה

תפקידשם משפחהשם פרטי
יו"רירושלמייהודית
חברסלעאמנון

ועדת דיור מוגן

תפקידשם משפחהשם פרטי
יו"רגורחיים
חברקחלוןמנשה
חברמנדהאריה
חברפיקחנן
חברגייטסאביבה

ועדת תעסוקה

תפקידשם משפחהשם פרטי
יו"רחסקלוביץשלמה

 

ועדת גמלאון ואינטרנט

תפקידשם משפחהשם פרטי
יו"רגולןהלל
חברבוךדוד

ועדת ביקורת

תפקידשם משפחהשם פרטי
יו"רשחםהלל
חבראסוליןשלום
חברקויפמןשלמה
חברקלדרוןשלמה
חברשוורץדוד
הגמלאון

גמלאון 123

לצפיה בירחון
לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים
ארגון גמלאי התעשיה האוירית, מחלקה 0012, נתב"ג, מיקוד 70100
מיטל: 03-9355654 זרינה: 03-9768137 ציפי: 03-9768138 דקלה: 03-9768139
03-9354883 , 03-9356969
gimlaim@iai.co.il
אוזן קשבת: 03-9354859 03-9768835
מנהל ועורך האתר: הלל גולן

    הנני מסכים לקבל עידכונים ומידע נוסף על הפעילות.

    האנשים שמלווים אותנו - חסויות